Splošni pogoji Poslovne šole Mercuri International

1. Obveznosti izvajalca

1.1. Izvajalec bo z izvedbo razvojnih programov, na katere bo stranka usmerila svoje udeležence zagotovil storitve usposabljanja in razvoja ljudi (storitve).

1.2. Pri zagotavljanju storitev bo izvajalec poskrbel za učni material in pripomočke, vključno s kombiniranim učenjem.

1.3. Izvajalec ne bo razširjal ali dovoljeval razširjanja zaupnih informacij o poslovanju ali zadevah strank tretjim osebam brez pisnega pooblastila stranke.

1.4. Izvajalec bo na posebno željo stranke poskrbel za rezervacijo hotelskih sob za udeležence v imenu in na račun stranke. Plačila ter morebitni stroški odpovedi gredo na račun in odgovornost stranke.

2. Obveznosti stranke

2.1. Prijava je dokončna, ko izvajalec programa prejme od stranke pravilno izpolnjeno prijavnico preko spletne strani mercuri.si. Prijavo je mogoče sporočiti tudi po elektronski pošti na naslov info@mercuri.si.

2.2. Stranka bo izvršila plačilo kotizacije izvajalcu za opravljene storitve najkasneje v 8 dneh po izvedbi programa na podlagi izvajalčevega računa.

2.3. Stranka je soglasna, da je copyright za vso učno gradivo, študijske primere in delovne dokumente, v tiskani in elektronski obliki, ki jih je izdelal izvajalec za zagotovitev storitev, last izvajalca, in da stranka ne bo razmnoževala ali drugače posredovala copyright gradiva tretjim osebam brez predhodnega izvajalčevega pisnega dovoljenja.

3. Naložba

Naložba se skupaj z ustreznim davkom nakaže izvajalcu in sicer na podlagi izdanega računa. Udeležencu naložba zagotavlja strokovno vodenje razvojnega programa po Mercurijevem know-how-u, učno gradivo, vključno s kombiniranim učenjem, postrežbo na delavnici ter kosila v času trajanja programa.

4. Ugodnosti za stranke

Izvajalec omogoča strankam za večje število prijavljenih v enem letu (12 mesecev) posebne ugodnosti:

  • 2 udeleženca – 5% popust
  • 3 – 5 udeležencev – 10% popust
  • nad 5 udeležencev – poleg popusta še dodatno Follow up srečanje (2-3 ure) za stranke v prostorih izvajalca.

5. Zamenjava udeležencev

Stranke lahko vse do začetka programa z obvestilom sporočijo izvajalcu zamenjavo prvotnega udeleženca z novim.

6. Preložitev udeležbe

Preložitev udeležbe na naslednji termin (brez zamenjave) se upošteva, če izvajalec prejme obvestilo o preložitvi najmanj tri tedne pred izvedbo programa. V primeru kasnejšega obvestila stranka prispeva za že nastale stroške za pripravo programa 10% kotizacije.

7. Odpoved udeležbe

Stranka lahko odpove udeležbo brez dodatnega plačila najkasneje tri tedne pred pričetkom programa. Odpoved se sprejme, če je izvajalcu pisno sporočena. V kolikor je odpoved sprejeta manj kot tri tedne pred pričetkom programa, bo stranka poravnala stroške v višini 10% vrednosti kotizacije. V primeru odpovedi v zadnjih treh delovnih dneh mora stranka poravnati celotno kotizacijo, ki jo sicer lahko uporabi za udeležbo v naslednjem razpisanem terminu razvojnega programa, na katerega je bil prvotno prijavljen.

8. Odpoved seminarja

Izvajalec lahko odpove razvojni program delavnico iz razlogov višje sile in takrat, kadar je izvedba zaradi odpovedi, preložitev ali nezadostnih prijav nemogoča. V tem primeru bo nemudoma, najkasneje pa 7 dni pred predvidenim začetkom obvestil stranko in vrnil morebiti že plačano kotizacijo in/ali ponudil nov termin za izvedbo.

9. Davek na dodano vrednost

Kotizacija in drugi zneski so navedeni brez davka na dodano vrednost.

10. Veljavnost pravil in spremembe

10.1. Izvajalec in stranka se strinjata, da na podlagi dokončne prijave sklenjeni dogovor vključuje zgornja poslovna določila, ki celovito urejajo njune obveznosti, in s tem izključujeta uporabo drugih pravil.

10.2. Vsaka sprememba dogovora mora biti pisna in podpisana s strani pooblaščenega predstavnika izvajalca in stranke.

11. V primeru spora bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.